REGULAMIN

§1
Przepisy ogólne


 1. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja, zwana dalej PSAB-I, jest organizacją zrzeszającą Inwestorów i Pomysłodawców, prowadzoną i zarządzaną przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES) z siedzibą w Katowicach.
 2. PSAB-I w latach 2010-2013 było objęte dofinansowanie zgodnie z umową nr UDA-POIG.03.03.01-00-032/09-00 z dnia 28.05.2010, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”.
 3. Główną siedzibą PSAB-I jest Centrala PSAB-I mieszcząca się w Katowicach.
 4. Obsługą inwestorów i pomysłodawców PSAB–I zajmuje się Centrala PSAB-I.
 5. PSAB-I może zakładać i prowadzić biura regionalne na terenie Polski oraz poza jej granicami na podstawie decyzji zarządu Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
 6. PSAB-I powołuje do swojego funkcjonowania zespół zarządzający PSAB-I oraz zespół PSAB-I.
 7. Stosunki między PSAB-I a Partnerami PSAB-I oraz Ekspertami i Zespołem PSAB-I regulują oddzielne umowy.
 8. Główny cel PSAB-I to stworzenie i rozwój aktywnej sieci inwestorów kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami ponadregionalnymi oraz:
  1. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej Pomysłodawców, poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć;
  2. Zwiększenie dostępności kapitału zewnętrznego na działalność innowacyjną dla Pomysłodawców;
  3. Wsparcie transferu technologii i wdrażania innowacyjnych efektów prac badawczo-rozwojowych;
  4. Nawiązywanie współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych (w tym z sieciami aniołów biznesu), a środowiskiem naukowym i akademickim;
  5. Wsparcie konkurencyjności oraz innowacyjności Pomysłodawców PSAB-I;
 9. Tworzenie warunków dla zwiększenia intensywności i jakości realizacji inwestycji na rynku kapitału wysokiego ryzyka;
 10. Proponowanie zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki;
 11. Rozwój potencjału kapitału ludzkiego oraz ich roli w budowaniu wartości przedsiębiorstw.

§2
Definicje


 1. PSAB-I – sieć inwestorów kapitałowych działająca pod nazwą Ponadregionalna Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja.
 2. Pomysłodawca PSAB-I – grupa lub pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca autorem projektu lub uprawniona na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, poszukująca w ramach PSAB-I finansowania zewnętrznego w celu sfinansowania swojego projektu (zwana także w działalności PSAB-I jako Projektodawca).
 3. Inwestor PSAB-I –grupa lub pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowany współpracą w ramach PSAB-I w postaci wsparcia finansowego oraz doradczego skierowanego do Pomysłodawców.
 4. Projekt PSAB-I – planowane do zrealizowaniaprzez Pomysłodawcę przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w formularzu Karta Projektu PSAB-I, które dzięki pozyskaniu finansowania ze stronyInwestora/ów będziezrealizowane.
 5. Biznesplan – szczegółowy opis planowanego do zrealizowania przez Pomysłodawcę przedsięwzięcie inwestycyjnego.
 6. Uczestnik PSAB-I – każdy Pomysłodawca oraz Inwestor zarejestrowany w PSAB-I, a także pozostałe podmioty korzystające z usług oferowanych przez PSAB-I.
 7. Karta Projektu PSAB-I – dokument zawierający dane na temat Pomysłodawcy oraz opis projektu, który planuje zrealizować.
 8. Oświadczenie o współpracy oraz profil Inwestora – dokument zawierający dane na temat Inwestora w ramach PSAB-I, deklarację Inwestora wyrażającą intencje realizacji inwestycji kapitałowych oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 9. Partner PSAB-I - podmiot współpracujący z Centralą PSAB-I, w zakresie rozwoju sieci, pozyskiwania, przygotowania i finansowania projektów. Przewiduje się współpracę w ramach PSAB-I jako Partner merytoryczny oraz Partner finansowy.
 10. Centrala PSAB-I – nadrzędna jednostka organizacyjna funkcjonowania sieci PSAB-I, znajdująca się w Katowicach, gdzie realizowane są główne czynności i usługi świadczone przez PSAB-I.
 11. Biuro Regionalne - jednostka terytorialna sieci PSAB-I podległa pod Centralę PSAB-I.
 12. Dane poufne – wszelkie dane uzyskane przez PSAB-I w szczególności: dane osobowe Uczestników PSAB-I oraz dane dotyczące Projektów, które będą chronione, dystrybuowane i zabezpieczone przez PSAB-I zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych przyjętymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.
 13. Komitet inwestycyjny PSAB-I – niezależny organ sieci PSAB-I, składający się z wybranych ekspertów oraz inwestorów (Aniołów Biznesu), sporadycznie powoływany przez zespół zarządzający PSAB-I do oceny biznesplanów projektów przedstawionych przez Pomysłodawców.

§3
Statut Pomysłodawcy PSAB-I


 1. Uczestnik PSAB-I zostaje Pomysłodawcą PSAB-I w chwili rejestracji tj. wypełnienia, złożenia do Centrali PSAB-I formularza Karta Projektu PSAB-I. Warunkiem rejestracji jest akceptacja pisemna niniejszego Regulaminu przez Pomysłodawcę oraz akceptacja prawidłowości wypełnienia formularza przez Centralę PSAB-I.
 2. W ramach uczestnictwa w PSAB-I Pomysłodawca PSAB-I zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania zasad Regulaminu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja;
  2. Przestrzegania zasad etyki biznesowej zarówno w kontakcie z zespołem PSAB-I, jak również w kontakcie z Inwestorami PSAB-I.
  3. Aktywnego uczestniczenia w działaniach PSAB-I.

§4
Statut Inwestora PSAB-I


 1. Uczestnik PSAB-I zostaje Inwestorem w ramach sieci PSAB-I w chwili rejestracji tj. wypełnienia i złożenia oraz akceptacji formularza Oświadczenie o współpracy oraz profilu Inwestora. Warunkiem rejestracji jest pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu oraz deklaracja chęci inwestowania swojego kapitału w projekty Pomysłodawców PSAB-I.
 2. W ramach uczestnictwa w PSAB-I Inwestor PSAB-I zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania zasad Regulaminu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja;
  2. Przestrzegania zasad etyki biznesowej zarówno w kontakcie z zespołem PSAB-I, jak również w kontakcie z Pomysłodawcami PSAB-I;
  3. Aktywnego uczestniczenia w działaniach PSAB-I.
 3. Inwestor zarejestrowany w PSAB-I może być również uczestnikiem innych struktur inwestycyjnych, w tym innych sieci aniołów biznesu.

§5
Współpraca w ramach PSAB–I


 1. Współpraca w ramach PSAB-I ze strony Pomysłodawcy zostaje nawiązana na podstawie dostarczenia przez Pomysłodawcę do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza Karta Projektu PSAB-I (lub przesłania skanu tego dokumentu wraz z wymaganymi podpisami na podany na stronie internetowej PSAB-I adres e-mail). Wypełnione przez Pomysłodawcę formularze Karty Projektu PSAB-I są oceniane przez Zespół PSAB-I i podejmowana jest przez Zespół Zarządzający PSAB-I decyzja o zaakceptowaniu, bądź odrzuceniu projektu. W przypadku akceptacji projektu kolejnym krokiem jest weryfikacja przez Zespół PSAB-I lub Komitet Inwestycyjny PSAB-I złożonych przez Pomysłodawców biznesplanów, poprzez przeprowadzenie analizy innowacyjności, przewagi rynkowej, zapotrzebowania rynkowego, prawidłowości obliczeń, konkurencyjności a także innych obszarów. Streszczenia projektów (tzw. teasery), które zostały uznane za najbardziej perspektywiczne zostają przedstawione Inwestorom. Jednocześnie Inwestorzy mają dostęp do pozostałych streszczeń za pośrednictwem Centrali PSAB-I. Pomysły wybrane przez Inwestora zostaną zaprezentowane przez Pomysłodawców na indywidualnych spotkaniach z Inwestorem. W przypadku, gdy po etapie prezentacji projektu strony nadal zgłaszają chęć współpracy następuje etap negocjacji.
 2. Współpraca w ramach PSAB-I ze strony Inwestora zostaje nawiązana na podstawie dostarczenia do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza Oświadczenie o współpracy oraz profilu Inwestora (lub przesłania skanu tego dokumentu wraz z wymaganymipodpisami, pieczęciami na podany na stronie internetowej PSAB-I adres e-mail). Kolejnym krokiem jest analiza przez Inwestora przedstawionych mu streszczeń biznesplanów przedsięwzięć zgłoszonych przez Pomysłodawców. Jeżeli konkretne przedstawione streszczenie biznesplanu projektu uzyska zainteresowanie Inwestora, Pomysłodawca prezentuje swój projekt. Gdy po etapie prezentacji projektu strony nadal zgłaszają chęć współpracy następuje etap negocjacji.
 3. W etapie negocjacji – strony tj. Pomysłodawca oraz Inwestor, negocjują warunki współpracy. Etap rozpoczyna podpisanie umowy o poufności. Pomysłodawca udostępnia pełną wersję biznesplanu. Etap ten jest przeprowadzony bez udziału PSAB-I. Na życzenie stron PSAB-I może zostać mediatorem w tym procesie. Etap negocjacji kończy się podpisaniem term sheet, a następnie umowy inwestycyjnej przez strony, bądź odstąpieniem od dalszych rozmów.

§6
Proces nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcą


 1. PSAB-I uczestniczy w procesie nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą, jako pośrednik i mediator. Do zadań PSAB-I będą należeć: Aktywne zachęcanie Inwestorów oraz Pomysłodawców do udziału w sieci, tworzenie bazy Inwestorów oraz Pomysłodawców, którzy zdecydują się na udział w PSAB-I, zarządzanie stworzoną bazą, przedstawienie obu stronom dokumentów niezbędnych do udziału w sieci, wstępna analiza nadesłanych przez Pomysłodawców biznesplanów, wsparcie organizacji spotkań Inwestorów z Pomysłodawcami, wsparcie formalizacji współpracy pomiędzy dwoma stronami, mediacja w szczególnych przypadkach.
 2. PSAB-I nie jest stroną współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą, lecz pełni rolę wspierającą, doradczą i mediacyjną. PSAB-I nie ingeruje w warunki współpracy określone przez Inwestora i Pomysłodawcę, chyba że na wyraźną prośbę obu stron i akceptację ingerencji PSAB-I w proces współpracy w stopniu większym niż opisany w niniejszym punkcie.
 3. Proces nawiązywania i utrzymywania współpracy pomiędzy Inwestorem, a Pomysłodawcą będzie możliwy również poprzez spotkania obu stron w różnego typu bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez PSAB-I w tym podczas szkoleń, seminariów oraz konferencji organizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

§7
Zasady poufności


 1. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja zobowiązuje się nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Pomysłodawcy informacji zawartych w formularzu Karta Projektu PSAB-I w celach innych niż wskazane w niniejszym Regulaminie. Przekazywane Projekty będą wykorzystywane przez PSAB-I jedynie w celach wstępnej analizy i oceny w zakresie ich kompletności i zgodności z niniejszym Regulaminem.
 2. PSAB–I będzie zarządzać bazą danych o Inwestorach oraz Pomysłodawcach będących uczestnikami PSAB-I na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zmianami).
 3. Inwestor zobowiązuje się do nie wykorzystywania informacji pozyskanych w trakcie udziału w sieci PSAB-I poza siecią oraz nie przekazywania tych informacji osobom trzecim. W przypadku, gdy Inwestor chciałby zainteresować danym przedsięwzięciem osoby trzecie musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę PSAB-I pod rygorem wykluczenia z PSAB-I oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Pomysłodawca jest zobowiązany do nie wykorzystywania wszelkich informacji pozyskiwanych w trakcie uczestnictwa w sieci PSAB-I na temat szczegółów współpracy z Inwestorem PSAB-I. Pomysłodawca zobowiązuje się także do nie przekazywania tych informacji osobom trzecim pod rygorem wykluczenia z PSAB-I oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
 5. Pomysłodawca może uzależnić przekazanie Inwestorowi szczegółowych informacji dotyczących projektu od dodatkowego zobowiązania Inwestora do zaufania poufności według dodatkowych warunków określonych przez Pomysłodawcę i zaakceptowanych przez sieć PSAB-I.
 6.    Osoby trzecie, wspierające Pomysłodawcę lub Inwestora, muszą również złożyć pisemną zgodę na akceptację niniejszego regulaminu, podpisać klauzulę poufności oraz uzyskać pisemną zgodę drugiej strony współpracy (odpowiednio Inwestora lub Pomysłodawcy) i sieci „PSAB-I” na dostęp do informacji przepływających między Inwestorem a Pomysłodawcą.

§8
Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie zmiany Regulaminu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja przez Pomysłodawcę lub Inwestora może skutkować wykluczeniem z PSAB-I.
 3. Zaktualizowany Regulamin Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja został zatwierdzony i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016.